Procedure for evaluation of the attractiveness of the quarries’ landscape

Open access

Abstract

Post-mining workings, especially after the exploitation of the rocks, become attractive mainly because of their landscape forms. These new forms of landscape can be an important element of tourist interest, and can cause the regional tourist revival. Quarries, as a quite specific forms, may, however, be received by individuals, as more or less attractive. The existing methods of landscape attractiveness evaluation cannot be directly applied to assess the attractiveness of abandoned quarries without the introduction of some partial criteria. The article attempts to present the methodological basis of the procedure for evaluating the attractiveness of the landscape of the quarries by setting new criteria for such an assessment. To do this, the method of semantic differential, called the Osgood’s Method, was used, as well as principles of entropy and point bonitation. The evaluation of the attractiveness of the quarries’ landscape consists of the results of these methods. On such basis, four classes of the attractiveness of the landscape of abandoned quarries have been defined.

Babbie E. (2010) The practice of social researches. Thirteenth edition. Wadsworth, Belmont.

Baczyńska E. (2014) Ocena atrakcyjności krajobrazu nieczynnych kamieniołomów (In Polish). Wrocław Technical University unpublished PhD Thesis.

Baczyńska, E., Lorenc, M.W. and Kaźmierczak U. (in press). Research on the landscape attractiveness of the selected abandoned quarries. International Journal of Mining, Reclamation and Environment (submitted).

Bartkowski T. (1986) Zastosowanie geografii fizycznej. Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa-Poznań.

Bartkowski T. (1992). Ocena atrakcyjności dla rekeracji krajobrazu multiensorycznego, waloryzacja powierzchni a waloryzacja linii. In: Funkcjownowanie i waloryzacja krajobrazu. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie (Wociechowski K. H., Ed.), Lublin.

Bernat S. (2004) Dźwięk i muzka w krajobrazie. In: Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych. Problemy Ekologii Krajobrazu (Strzyż M., Ed.), PAEK, pp. 289-295.

Bezkowska G. (2005) Znaczenie estetyki krajobrazu w określaniu walorów turystycznych. Tursytka i Hotelarstwo, vol. 8, 43-60.

Dubel K. (2000) Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. Białystok

Eben Saleh M. (2001) Environmental cognition in the vernacular landscape: assessing the aesthetic quality of Al-Alkhalaf village, Aouthwestern Saude Arabia. Building and Environment, vol. 36, nr. 8, 965-979.

Ferrario F. (1976) The tourist landscape: A method of evaluating tourst potential and its application to South Africa. University of California unpublished PhD Thesis.

Kostrowicki A. S. (1970) Zastosowanie metod geobotaniczynych w ocenie przydatności terenów dla rekreacji i wypoczynku. Przegląd Geograficzny, vol. 42, nr. 4, 631-642.

Kowalczyk A. (2004) Zastosowanie modelu płay i korytarze do waloryzacji środowiska przyrodniczego dla potrzeb rekreacji. In: Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu – możliwości i ograniczenia koncepcji. Problemy Ekologii Krajobrazu XIV. (Cieszewska A., Ed.), pp. 1-9.

Kożuchowski K. (2002) Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji. Wydanictwo Krupisz. Poznań.

Kruczek Z. (2011) Atrakcje turystyczne, fenomen, typologia, metody badan. Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków.

Lew A. (1987) A Framework of tourist attraction researches. Annnals of Tourism Research, vol. 14, 553-575.

Mazurski K. R. (1981) Elementy przyrodnicze w próbie bonitacyjnej regionalizacji krajoznawczej Dolnego Śląska. In: Problemy przyrodoznawstwa w krajoznawstwie. (Mazurski K. R., Ed.), PTTK, pp. 58-65.

Młodowslo J. (1998) Aktywność wizualna człowieka. Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa.

Nowacki M. (2007) Metody i kieunki badań atrakcji turystycznych. Problemy turystyki, vol. 1, 59-72.

Osgood C., Suci G. and Tannenbaum P. (1957) The measurement of meaning. University of Illinois Press. Urban and Chicago.

Piperoglou J. (1966) Identification and definition of regions in Greek tourist planning. Regional Science Association, vol. 18, 169-176

Saaty R. W. (1987) The analityc hierarchy process: what it is and how it is used. Mathematical Modeling, vol. 9, nr. 3-5, 167-176.

Shoval N. and Raveh A. (2003) Caegorization pf tourist attractions and the modelin of tourist cities: based on the co-plot method of lultivariate analysis. Tourism Management, vol. 25, 741-750.

Steinberg D. and Jakobovits L. (1971) Semantics. An Interdisciplinary Reader in Philosophy, Linguists and Psychology. Cambridge Univesity Press, Cambridge.

Śleszyński P. (1999) Nowa metoda oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu. In: Geologiczne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego. Problemy Ekolgii i Krajobrazu, vol. 5 (Pietrzak M., Ed.), pp. 37-55.

Turski W. M. (1989) Propoedeutyka informatyki. Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 250 210 8
PDF Downloads 68 60 5