Egzemplifikacja Tomograficznej Metody Do Oceny Jakości Połączeń Spawanych Ze Stopu EN 5754 H22

Open access

Streszczenie

Jakość połączeń spawanych zależna jest od wielu czynników. Przedmiotowe normy określają warunki techniczne oceny jakościowej spawów, co stanowi podstawę do uznania połączenia za zgodne z wymaganiami lub wadliwe. W praktyce wykonanie połączenia spawanego całkowicie pozbawionego wad jest trudne. Do kontroli wewnętrznej struktury połączenia wykorzystać można nieniszczącą metodę z zastosowaniem przemysłowego tomografu komputerowego. Ta nowoczesna metoda diagnozowania łączy badanie rentgenowskie z zaawansowaną technologią komputerową. Podstawową zaletą tomografii komputerowej jest badanie obiektów w trzech wymiarach oraz możliwość wykonania rekonstrukcji przestrzennych. Celem artykułu jest omówienie wykorzystania tej metody do oceny jakości połączeń spawanych stopów aluminium. Możliwości tomografii komputerowej przedstawiono na przykładzie próbek spawalniczych wykonanych metodą TIG przy różnych parametrach procesu. Dokonano analizy jakości próbek wykazujących najmniejsze i największe zewnętrzne, jak również wewnętrzne wady spawalnicze.

1. Błachnio J., Kułaszka A., Chalimoniuk M., Giewoń J., Woźny P.: Raport z badań, ITWL, Warszawa 2016.

2. Chalimoniuk M., Szczepanik R., Błachnio J.: The rate of decohesion of a gas turbine blade as assessed with the x-ray computed tomography (CT). “Journal of KONES” 2013, Vol. 20, No. 3.

3. Cierniak R.: Tomografia komputerowa. Budowa urządzeń CT. Algorytmy rekonstrukcyjne. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.

4. Ciszewski A., Radomski T., Szummer S.: Materiałoznawstwo, OWPW, Warszawa 2003.

5. Czuchryj J., Kupisz B.: Badania złączy spawanych. Przegląd metod. KaBe, Krosno 2009.

6. Dobrzański L.A.: Podstawy nauki o materiałach, WNT, Warszawa 2003.

7. Ferenc K., Nita Z., Sobiś T.: Spawalnictwo, OWPW, Warszawa 1999.

8. Jezierski G.: Radiografia przemysłowa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.

9. Kielczyk J.: Radiografia przemysłowa. Wydawnictwo Gamma, Warszawa 2006.

10. Mizerski J.: Spawanie, wiadomości podstawowe. REA, Warszawa 2008.

11. Mizerski J.: Spawanie w osłonie gazów metodą TIG. REA, Warszawa 2008.

12. Pilarczyk J.: Poradnik inżyniera. Spawalnictwo. WNT, Warszawa 2003.

13. Ratajczyk E.: Rentgenowska tomografia komputerowa (CT) do zadań przemysłowych. „Pomiary, Automatyka, Robotyka” 2012, nr 16(5).

14. http://netspaw.pl/metody-spawania-podstawy,39.html (pobrano: 6 czerwca 2016).

Aviation Advances & Maintenance

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 138 135 6
PDF Downloads 81 79 5