Ocena Przydatności Testerów Szorstkości w Procesie Eksploatacji Nawierzchni Lotniskowych

Open access

Streszczenie

Poprawność oceny szorstkości nawierzchni lotniskowych jest ważnym elementem bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. Zagraniczne oraz krajowe dokumenty normatywne określają wymagane wartości współczynników tarcia dla: projektowanych (nowych) nawierzchni lotniskowych, użytkowanych i/lub będących przedmiotem planowania prac remontowych oraz minimalne (graniczne) dla eksploatowanych nawierzchni lotniskowych. Ponadto, dokumenty te definiują ogólne wymagania dotyczące urządzeń pomiarowych stosowanych do określania szorstkości nawierzchni lotniskowych. Akceptowalny poziom powtarzalności pomiaru współczynnika tarcia nie jest warunkiem wystarczającym do zaakceptowania urządzenia do wykonywania pomiarów szorstkości nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk. Dlatego warunkiem dopuszczenia urządzenia do wykonywania pomiarów współczynnika tarcia powinno być przeprowadzenie badań w celu określenia jego przydatności do tego typu pomiarów. Badania te powinny obejmować m.in. ocenę urządzenia w odniesieniu do urządzeń dopuszczonych do wykonywania pomiarów, z wykorzystaniem aparatu statystycznego. Na końcową ocenę przydatności urządzenia składa się ponadto całokształt problemów technicznych związanych z procesem eksploatacji poprzez przygotowanie urządzenia do pomiarów, jego kalibrację (sprawdzenie) przed pomiarami, a skończywszy na samych pomiarach.

1. Advisory Circular No: 150/5320-12C, U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration (FAA).

2. Doc. 9137 AN/898 Airport Services Manual Part 2 - Pavement Surface Conditions, ICAO, Fourth Edition, 2002.

3. Jaźwiński J., Borgoń J.: Niezawodność eksploatacyjna i bezpieczeństwo lotów. Wyd. KiŁ, Warszawa 1989

4. Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Załącznik 14 „Lotniska”. Tom I. Projektowanie i Eksploatacja Lotnisk, ICAO.

5. Lewitowicz J., Borgoń J., Ząbkowicz W.: Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej. Tom 2. Wyd. ITWL, Warszawa 1993.

6. Norma Obronna NO-17-A501: 2015: Nawierzchnie lotniskowe. Badanie szorstkości.

Aviation Advances & Maintenance

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 118 114 3
PDF Downloads 68 66 5