Jakościowe i ilościowe szacowanie ryzyka na podstawie analizy zdarzeń w lotnictwie wojskowym

Open access

Abstract

Zarządzanie ryzykiem rozumiane jest jako proces wspierający podejmowanie decyzji poprzez systemową ocenę możliwych sposobów działania, identyfikację zagrożeń i korzyści oraz wskazywanie najlepszego sposobu wykonywania zadań lotniczych.

W artykule przedstawiono metodologię jakościowego i ilościowego oszacowania ryzyka w oparciu o analizę zdarzeń lotniczych w lotnictwie wojskowym. Procedura proponowanego podejścia zawiera się w algorytmie szacowania stopnia prawdopodobieństwa i ważności oraz w kolejnych czynnościach: identyfikacji czynnika niebezpieczeństwa (CZN) danej kategorii, analizie ryzyka związanego z danym CZN, wyznaczeniu ryzyka, określeniu czynności korygujących, prognozowaniu ryzyka i jego weryfikacji w następnym okresie oceny. Na uproszczonym schemacie blokowym przedstawiono propozycję realizacji procedury jakościowego i ilościowego szacowania ryzyka z wykorzystaniem funkcjonującego w lotnictwie wojskowym systemu informatycznego TURAWA.

1. Babak V.P., Caraczenko V.P., Maksimow V.O. i in.: Bezpieka Awiacji. Technika, Kijów 2004.

2. Instrukcja bezpieczeństwa lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. MON, 2004.

3. Kulavskiy V.G., Sharon V.D., Kudryavtsev A.A.: Zarządzanie eksploatacyjnym bezpieczeństwem w liniach lotniczych, „Problemy Bezopastnosti” 2011, Nr 3.

4. Metodyka zarządzania ryzykiem w lotnictwie Sił Zbrojnych RP. Warszawa 2010, MON.

5. Podstawy zarządzania ryzykiem w lotnictwie. Dowództwo Sił Powietrznych, Warszawa 2010.

6. Safety Management Manual (SMM), Second Edition. ICAO, 2009.

7. Zieja M., Smoliński H., Gołda P.: Proactive methods – new quality in aircraft flight safety management. “Journal of KONBiN” 2015, t. 4 (36).

8. Zieja M., Smoliński H., Pigłas M., Gołda P.: Zarządzanie ryzykiem w procesie eksploatacji wojskowych statków powietrznych. „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport” 2015, z. 107.

9. Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. Tom I: Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce, red. R. Krystek, WKŁ, Warszawa 2009.

Aviation Advances & Maintenance

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 132 132 8
PDF Downloads 69 69 4