STEROWANIE PROCESEM SZKOLENIA NA SYMULATORACH LOTNICZYCH W OPARCIU O CHARAKTERYZUJĄCE GO WIELKOŚCI

Open access

Abstract

Lot samolotu bojowego przebiega w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, gdzie główną rolę w procesie podejmowania decyzji odgrywa odpowiednio przygotowany pilot, a szczególnie jego percepcja. W artykule przedstawiono analizy wykonane w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych na określonej populacji podchorążych oraz pilotów, którzy wykonywali loty na symulatorach lotniczych. Badania prowadzono, mierząc czas reakcji na wprowadzane sytuacje awaryjne oraz określano liczbę popełnianych błędów. Na podstawie analizy korelacji cech charakteryzujących poziom wyszkolenia kandydata na pilota oraz wyszkolonego pilota, znając funkcje rozkładu prawdopodobieństwa tych cech, można szacować, jakie wyniki powinien osiągać podchorąży podczas wykonywania określonego ćwiczenia, aby system szkoleniowy dał zamierzone efekty podczas wykonywania zadań w samolocie, na którym docelowo będzie latał.

1. Augustyn S.: Żywotność lotniczego systemu antropotechnicznego. AON. Warszawa 2013.

2. Bondaruk A.: Badanie wpływu uszkodzeń i niesprawności samolotów wielozadaniowych na bezpieczeństwo lotów. Praca doktorska. Dęblin 2010.

3. Gołębiowski W.: Badanie percepcji szkolonych pilotów w procesie użytkowania statków powietrznych z wyposażeniem cyfrowym i analogowym. Praca doktorska. Dęblin 2009.

4. Grigoriu M.: Expert systems for maintenance engineering. Materiały konferencji Artificial Techniques for Improving Aircraft Maitenance Efficiency, London 1991.

5. Jaźwiński J., Borgoń J.: Niezawodność eksploatacyjna i bezpieczeństwo lotów. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989.

6. Lewitowicz J., Borgoń J., Ząbkowicz W. (red.): Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej, tom 2. Wyd. ITWL, Warszawa 1993.

7. Metody ciągłej oceny indywidualnych okresów użytkowania (resursów) samolotów na podstawie analizy obciążeń eksploatacyjnych. Projekt Badawczy Grant Nr 9 T12C04410, Wyd. ITWL, Warszawa 1998.

8. Sobol E. (red.): Słownik wyrazów obcych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1999.

9. Statistica PL dla Windows. Wyd. StatSoft, Kraków 1994.

10. Van Gelder P.A.: Analysis of measured in-flight tail loads. Materiały Międzynarodowej Konferencji ICAS-96, Sorrento 1996.

11. Szajnar S., Wojtkowiak M.: Problemy bezpieczeństwa załogi statku powietrznego w sytuacjach awaryjnych. BIL-GRAF. Warszawa 1999.

12. Roger G. Greek, Helen Muir, Melanie James i inni: Human factors for pilots. Ashgate 2002.

Aviation Advances & Maintenance

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 121 119 11
PDF Downloads 56 55 7