ZABEZPIECZENIE INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ PROCESU EKSPLOATACJI TECHNICZNEJ WOJSKOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

Open access

Abstract

W artykule przedstawiono rolę zabezpieczenia informatycznego w zarządzaniu jakością procesu eksploatacji technicznej wojskowych statków powietrznych. Zaproponowano metodologię analizy statystycznej charakterystyk stanów dominujących na przykładzie analizy wskaźników skuteczności wykrywania uszkodzeń w obsługach technicznych. Wykazano, że właściwie przeprowadzona analiza statystyczna wskaźników charakteryzujących proces eksploatacji technicznej statków powietrznych jest zdolna ujawnić problemy występujące w realizacji tego procesu.

1. Jacyna-Gołda I.: Evaluation of operational reliability of the supply chain in terms of the control and management of logistics processes, [w:] Safety and Reliability: Methodology and Applications / Nowakowski T. [i in.] (red.), 2015, CRC Press Taylor & Francis Group, ss. 549-558.

2. Kaleta R.: Rozważania na temat oceny i badania wskaźników eksploatacyjnych. ZEM 2004, z. 4(140).

3. Lewitowicz J., Żyluk A.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych. Techniczna eksploatacja statków powietrznych. ITWL, Warszawa 2009.

4. Nowakowski M.: Zbiór raportów z badań kwalifikacyjnych w locie zmodernizowanego samolotu szkolno-treningowego PZL-130 TC-I ORLIK do wersji PZL-130 TC-II ORLIK z wydłużonym resursem. Tom 1 i 2. ITWL, Warszawa 2004.

5. Pivovarov V.A.: Uszkadzalność i diagnozowanie konstrukcji lotniczych. Warszawa 2005.

6. Smirnov N.N., Ickowicz A.A.: Obsługa i remont techniki lotniczej według stanu. Warszawa 2002.

7. Ułanowicz L., Zgrzywa F.: Ocena własności lotnych samolotu na podstawie zarejestrowanych parametrów lotu. Mechanika w lotnictwie ML-XII’2006. Warszawa 2006.

8. Safety Management Manual (SMM). Second Edition. ICAO, 2009

9. Zieja M., Dygnatowski P.: Analiza niezawodności statków powietrznych eksploatowanych w Siłach Zbrojnych. ITWL, Warszawa 2014.

10. Zieja M., Gołda P.: Wybrane aspekty system zarządzania bezpieczeństwem. „Logistyka” 2014, nr 4.

Aviation Advances & Maintenance

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 71 71 2
PDF Downloads 31 31 2