Ocena Nośności Konstrukcji Nawierzchni Lotniskowych Metodą Acn-Pcn

Open access

Abstract

Konstrukcje nawierzchni lotniskowych są projektowane na określony okres eksploatacji przy założeniu prognozowanego natężenia i struktury ruchu lotniczego. Bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych przez statki powietrzne na nawierzchniach lotniskowych zależy przede wszystkim od stanu nośności ich konstrukcji. W związku z tym, kontrolne badania nośności należy przeprowadzać okresowo, gdyż informacja o aktualnym stanie eksploatacyjnym nawierzchni lotniskowej stanowi podstawę do podejmowania decyzji o rodzajach statków powietrznych dopuszczonych do ruchu, intensywności ruchu lotniczego oraz terminach rozpoczęcia prac remontowych lub modernizacyjnych. Aktualnie do oceny nośności nawierzchni lotniskowych stosuje się metodę ACN-PCN, która została wprowadzona przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO (International Civil Aviation Organization). W artykule przedstawiony został sposób wyznaczania i opisu wskaźnika PCN

1. FAA, Advisory Circular 150/5320-12c. 1978.

2. Graczyk M.: Nośność konstrukcji nawierzchni wielowarstwowych w krajowych warunkach klimatycznych. „Studia i materiały”, zeszyt 63, IBDiM, Warszawa 2010.

3. Graczyk M., Rafa J.: Badanie nośności nawierzchni lotniskowych urządzeniem UL-1. „Drogownictwo” 1993, nr 4.

4. Graczyk M., Rafa J.: Model konstrukcji nawierzchni, uwzględniający zjawiska falowe, w ujęciu quasi dynamicznym. „Drogi i Mosty” nr 1, IBDiM, Warszawa 2002.

5. ICAO, Aerodrome Design Manual, Part 3, Pavements. 1983.

6. Marszałek J.: Budowa lotnisk. Część II. Obliczanie nawierzchni. Skrypt WAT, Warszawa 1984.

7. Nita P.: Betonowe nawierzchnie lotniskowe. Teoria i wymiarowanie konstrukcyjne. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2005.

8. Nita P.: Nawierzchnie lotniskowe z prefabrykowanych płyt wstępnie sprężonych. Rozprawa Habilitacyjna, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa 1990.

9. NO-17-A500:2007 Nawierzchnie drogowe i lotniskowe. Badanie nośności.

10. Szydło A.: Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego, Teoria, Wymiarowanie, Realizacja. Polski Cement Sp. z o.o., Kraków 2004.

11. Szydło A.: Statyczna identyfikacja parametrów modeli nawierzchni lotniskowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.

12. Wesołowski M., Grabowski P.: Wpływ warunków klimatycznych na nośność betonowych nawierzchni lotniskowych. „Drogi: lądowe, powietrzne, wodne” 2009, nr 5.

13. Westergaard H.M.: Stress concentrations in plates loaded over small areas. “Transformation ASCE” 1943, vol. 108.

14. Directorate of Civil Engineering Services Property Services Agency Department of the Environment Apollo House: A Guide to Airfield Pavement Design and Evaluation, United Kingdom 1989.

Aviation Advances & Maintenance

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 287 281 17
PDF Downloads 132 130 9