Wymagania Jakościowe W Procesach Obsług Oraz Napraw Statków Powietrznych

Open access

Abstract

W trakcie eksploatacji statki powietrzne (SP) podlegają użytkowaniu, obsługiwaniu, naprawie i utylizacji. Każdy z tych procesów musi spełnić odpowiednie wymagania jakościowe. W pracy przedstawiono wymagania związane z zarządzaniem jakością, jakie powinien spełniać podsystem obsługi i napraw SP. Przeprowadzono analizę dokumentów zawierających wymagania dotyczące sfery zarządzania, jak i sfery technicznej. Przedstawiono obowiązujące normy i przepisy mające wpływ na zapewnienie jakości procesu naprawy SP. Zawarto opis norm, których przestrzeganie jest niezbędne do skutecznego działania współczesnych podsystemów obsługi i napraw, mających zdecydowany wpływ na utrzymanie wymaganego stanu zdatności SP. Przedstawiono złożoność procesu podejmowania decyzji dotyczących obsług i napraw SP w podsystemie utrzymania zdatności

1. Americas Aerospace Quality Group. Aerospace Information Report AIR 5359 rev. C: Requirements for Certification/Registration of Aerospace Quality Management Systems. SAE International. Warrendale 2008.

2. Americas Aerospace Quality Standards Committee. Aerospace Standard ARP 9137: Guidance for the Application of AQAP 2110 within a 9100 Quality Management System. SAE International. Warrendale 2010.

3. Americas Aerospace Quality Standards Committee. Aerospace Standard AS 9100 rev. C: Quality Management Systems - Requirements for Aviation. Space and Defense Organizations. SAE International. Warrendale 2009.

4. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

5. Lewitowicz J., Błachnio J., Barszcz P., Michalak S.: Techniczna analiza niesprawności i uszkodzeń. Rozdział w monografii: Podstawy eksploatacji statków powietrznych. Wydawnictwo ITWL, Warszawa 2007.

6. Lesiński S.: Jakość i niezawodność. Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1996.

7. Lindstedt P.: The method of complex wortness assessment of an engineering object in the process of its use and service. Solid State Phenomena 144, 2009.

8. Łunarski J.: Zarządzanie jakością w przemyśle lotniczym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.

9. Migawa K.: Sterowanie gotowością w systemach eksploatacji środków transportu. Rozprawa doktorska. UT-P, Bydgoszcz 2013.

10. Muślewski Ł.: Podstawy efektywności działania systemów transportowych. ITeE, Radom 2010.

11. PN-EN ISO 10012:2003. System zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego.

12. PN- EN ISO 9000:2005. System zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.

13. PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

14. PN- EN ISO 9001:2008. System zarządzania jakością. Wymagania.

15. PN-EN ISO 9004:2009. System Zarządzania Jakością. Wytyczne Doskonalenia Zarządzania.

16. Stoner J. A., Freeman R. E., Gilbert D. R. jr.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1998.

17. Szkoda J.: Systemy zarządzania jakością w organizacjach. ITS, Warszawa 2012.

18. Toda M., Shuford E. H.: Logic of system. Introduction to a Formal of Structure. General Systems. vol. X, 1965.

19. Woropay M., Muślewski Ł.: Jakość w ujęciu systemowym. ITeE, Radom 2005.

Aviation Advances & Maintenance

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 118 115 7
PDF Downloads 94 92 9