Somatic Changes of University Students in BMI and WHR

Open access

Summary

The article dealt with the assessment of somatic changes of the students at the Slovak University of Technology (STU), Faculty of Mechanical Engineering (FME), specifically expressed by Body Mass Index (BMI) and Waist Hip Ratio (WHR) during the years 2007 and 2013. In total 2228 men were involved in the study and measured upon their entry at the university. It was found out that the values of BMI belonged to the category of average range measured for adults (from 22.96 kg.m-2 to 24.60 kg.m-2) and indicates standard values. Statistically significant differences (p<0.01) were discovered between the years 2011 (23.70 kg.m-2) and 2012 (24.60 kg.m-2), 2012 (24.60 kg.m-2) and 2013 (22.96 kg.m-2). In 2012 participants achieved in average the highest values (BMI = 24.60 kg.m-2), which borders with a moderate overweight. In the contrary, in 2013 the students achieved the lowest values of BMI (22.96 kg.m-2). A slight increase of average BMI values may be observed from the first test in 2007 until 2012. The predominance of standard weight was measured at 71% of the total number of monitored students and the predominance of overweight was measured at 22% of students from the total number of university students. The observation of WHR numbers makes us conclude that during our seven year study no significant differences were discovered in the first five years. The values were stable and from the mean point of view, they do not indicate the risk of development of diseases relating to overweight and obesity. In 2012 and 2013 a slight decrease of WHR values was detected < 0.85. Statistically significant differences (p<0.05) were discovered between the years 2010 (0.854) and 2011 (0.864), and also between 2011 (0.864) and 2012 (0.843). The lowest mean value of WHR was measured when performing the last test in the year 2013 (0.823). There was a statistically significant difference at p<0.05 within the years 2012 and 2013. The highest mean value was discovered in 2011 (0.864). However, the average values achieved in a group of students were lower than 1.0, which can be evaluated as a set with no risk of obesity and overweight disease development.

1. BARTÍK, P., Š. ADAMČÁK et al., 2004. Hodnotenie telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti študentiek PF UMB v Banskej Bystrici. Banska Bystrica: UMB v Banskej Bystrici. ISBN 80-8083-029-0

2. BOBRÍK, M. & Ľ. BENKO, 2006. Vzťah medzi somatometrickými ukazovateľmi a telesnou zdatnosťou u poslucháčov FCHTP STU v rokoch 2003-2005. Pohyb a zdravie - 3. ročník. Trenčín: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, s. 31-38. ISBN 80-8075-138-2.

3. BUKOVÁ, A. et al., 2008. Pohybová aktivita študentov UPJŠ: Telesná výchova a šport, zdravie a pohyb. Zborník referátov z 2. ročníka vedecko- pedagogickej konferencie učiteľov TV. Prešov, , s. 132-136. ISBN 978-80-8045-515-6.

4. BRITAIN, G. & L. J. DONALDSON, 2004. At least five a week: evidence on the impact of physical activity and its relationship to health. Department of Health.

5. DOAK, CM. et al., 2012. Age standardization in mapping adult overweight and obesity trends in the WHO European Region. Obes Rev 13(2):174-191. DOI: 10.1111/j.1467-789X.2011.00943.x. Epub 2011 Nov 7.

6. DOBIÁŠOVÁ,V. & Ľ. BUČKOVÁ, 2013. Zdravý štýl života a nadhmotnosť a obezita. Kampaň „Odstráň obezitu“. (online) Publikované 16.10.2013. (Citované 30.9.2015). Dostupné z http://szstn.edupage.org/files/Obezita.pdf.

7. DUKÁT A., J. LIETAVA, B. KRAHULEC et al., 2007. Prevalencia abdominálnej obezity na Slovensku. Štúdia IDEA Slovakia. Vnitř Lék; 53 (4): 326−332.

8. ĎURÍČEK, M. & M. GALLO, 2007. Trendy pohybovej rekreácie a súčasný životný štýl. Rožňava: Ústav vzdelávania, UPJŠ, ISBN 978-80-89168-20-0.

9. GÁDOŠIOVÁ, D., 2003. Stav telesnej zdatnosti študentov EU v Bratislave. Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. Bratislava: STU v Bratislave, s. 216, s. 66-70. ISBN 80-227-1972-2.

10. HRČKA, J., M. KOVÁŘOVÁ et al., 2011. Pohybová aktivita edukantov fyzioterapie vo voľnom čase a jej reflexia na vybraných zdatnostných a zdravotných charakteristikách. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-323-8.

11. IZÁKOVÁ, A., 2010. Vplyv kick box aerobiku na množstvo podkožného tuku u vysokoškoláčok. In: Pohybová aktivita v živote človeka: pohyb detí. Prešov: Prešovská univerzita, s. 168-172. ISBN 978-80-555-0301-1.

12. JANSSEN, I., P.KATZMARZYK et al., 2002. Body mass index, waist circumference, and health risk. Archives of Internal Medicine162: s. 2074-2079.

13. KALINKOVÁ,M. & V. ŠUTKA, 2010. Závislosť somatických a motorických ukazovateľov vodného póla mužov SKP Košice. In:. Telesná výchova, šport a výskumu na univerzitách. 15. Medzinárodná vedecká konferencia. STU Bratislava. ISBN 978-80-227-34035.

14. KATZMARZYK, P. T., N. GLEDHILL & R. SHEPHARD, 2001. The economic burden of physical inactivity in Canada. Canadian Medical Association Journal, 163(11): 1435-1440.

15. KORČEK, V., 2004.Telesný a funkčný profil edukantov Strojníckej fakulty STU so zameraním na športové hry v akad.roku 2001/2002. In: Pohyb a zdravie. Physical Activities and Human Health. Vedecké práce. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. ISBN 80-8075-014-9.

16. KORČEK, V., 2003. Telesný a funkčný profil edukantov 1. ročníka Strojníckej fakulty STU v akademickom roku 2000/2001. In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Load Optimation in Physical and Sports Education: Zborník referátov z vedeckého seminára. Bratislava: STU v Bratislave, s.79-83. ISBN 80-227-1874-2.

17. KRATĚNOVÁ, J., K. ŽEJGLICOVÁ, M. MALÝ & V. FILIPOVÁ, 2005. Výskyt vadného držení těla u dětí školního věku v ČR. Státní zdravotní ústav Praha, Centrum hygieny životního prostředí, Zdravotní ústav Středočeského kraje, pobočka Praha. Retrieved 20. 9. 2014 in World Wide Web: http://www.ftvs.cuni.cz/eknihy/sborniky/2005-11-16/prispevky/sdeleni/8-Kratenova.htm.

18. LEE, S. M., CH. R.BURGESON, J. E. FULTON & CH. G. SPAIN, 2007. Physical education and physical activity: Results from theschool health policies and programs study 2006 - National Association for Sport and Physical Education (NASPE). Journal of School Health, 77/8:435-463.

19. MALINA, R. & C. BOUCHARD, 1991. Growth, maturation, and physical activity. In: BOUCHARD, C. a i: Physical activity, fitness and health, Champaign, IL: Human Kinetics.

20. MORAVEC, R. et al., 2002. EUROFIT Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku. Bratislava: SVSTVŠ, s. 180. ISBN 80-89075-11-8.

21. PALOVIČOVÁ, J., 2013. Program aerobiku ako prostriedok redukcie hmotnosti študentiek strednej školy. In: Zborník vedeckých prác „Od výskumu k praxi v športe 2013“. Bratislava: STU Bratislava, s. 183-191. ISBN 978-80-227-4113-2.

22. PIERS, L., M. SOARES et al., 1998. Is the evidence for an age-related reduction in metabolic rate? Journal of Applied Physiology 85, s. 2196-2204.

23. SAILEROVÁ, E. & E. KOPKOVÁ, 1997. Analýza testovania výsledkov žien mladšieho, stredného a staršieho veku. In Monitorovanie zdravotného stavu a pohybovej aktivity občanov SR. Bratislava: FTVŠ UK Bratislava, s. 12 - 16, 63. ISBN 80-967692-9-4.

24. SHARKEY, B. J., 1984. Training for cross-country ski racing. In: SHARKEY, B. J. and GASKILL, S. E., Fitness and Health. Champaign, IL: Human Kinetics.

25. SHARKEY, B. J. & GASKILL, S. E., 2006. Sport physiology for coaches. In: SHARKEY, B. J. & S. E. GASKILL. Fitness and Health. Champaign, IL: Human Kinetics.

26. SHARKEY, B. J. & S. E. GASKILL, 2007. Fitness and Health. Champaign, IL: Human Kinetics.

27. STELZER, J., 2005. Promoting healthy lifestyles - prescription for physical educators. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, Roč. 76, s. 26-29. ISSN 0730-3084.

28. STEPHENS, T., 1988. Physical activity and mental health in the United States and Canada: evidence of four popular surveys. Prev Med 17:35-47.

29. STRYDOM, G. L., 2004. Physical aktivity, health and wellness: some challenges in the 21st century. African Journal for Physical, Health, Education, Recreation and Dance, 10, s. 220-229. ISSN 1117-4315.

30. TRICHOPOULOU, A., C. GNARDELLIS et al., 2001. Physical activity and energy intake selectively predict the waist-to-hip ratio in men but not in women. American Journal of Clinical Nutrition, 74: s. 574-578.

31. TRUDEAU, F. & R. J.SHEPHARD, 2005. Contribution of school programmes to physical activity levels and attitudes in children and adults. Sports Med., 35/2: 89-105.

32. VOBR, R., 2013. Antropomotorika. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-6284-9.

33. VOLKER, K., 2007. Sport science and physical education trends and orientations. Sportunterricht, 56, s. 67-71. ISSN 0342-2402.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 141 141 9
PDF Downloads 52 52 5