Review of the electrodeposition of molybdenum carbide on the surfaces of disperse dielectric and semiconductor materials

Open access

Abstract

The systems suitable for a high-temperature electrochemical synthesis on the surfaces of diamond, boron nitride, and silicon and boron carbides were selected on the basis of thermodynamic analysis of the reactions of the dielectrics and semiconductors with ionic melts. The results obtained in the electrochemical study of these systems are reported. As example, the electrodeposition of molybdenum carbide on diamond, BN, SiC and boron carbide surfaces is discussed in detail.

JANAF (1971) Thermochemical Tables, Nat. Bureau Stand. USA.

Kosopalov TYa (1986) Svoistva, poluchenie i primenenie tugoplavkikh soedinenii: Spravochnik (Properties, Preparation, and Application of High-Melting Compounds: Reference Book) Moscow: Metallurgiya.

Kushkhov KhB, Shapoval VL, Novoselova IA (1987) Electrokhimiya 23(7): 952-956.

Malyshev VV (1999) Poverkhnostnye yavleniya na granitse razdela karbidov kremniya i bora s ionnymi rasplavami (Surfacial Phenomena at Silican and Boron Carbides Interfaces with Ionic Melts), Poverkhnost’. Fizika, Khimiya, Mekhanika 1999(5/6): 153.

Malyshev VV (2007) Teoreticheskiye osnovy I prakticheskaya realizatsiya elektroosazhdeniya molibdena iz ionnykh rasplavov (Theoretical Backgrounds and Practical Realization of Molybdenum Electrodeposition from Ionic Melts), Teor. Osnovy Khim. Tekhnol. 41(3): 302.

Malyshev VV, Gab AI, Gaune-Escard M (2008) Initial stages of nucleation of molybdenum and tungsten carbide phases in tungstate-molybdate-carbonate melts, J. Applied Electrochem. 38: 315.

Malyshev VV, Novoselova IA, Gab AI, Pisanenko AD, Shapoval VI (2000) Teoreticheskiye osnovy tekhnologiy gaľvanicheskoy obrabotki dielektrikov i poluprovodnikov v ionnykh rasplavakh (Theoretical Backgrounds of Technologies of Galvanic Processing of Dielectrics and Semiconductors in Ionic Melts), Teor. Osnovy Khim. Tekhnol. 34(4): 435.

Malyshev VV, Novoselova IA, Gab AI, Sarychev SY (2003) Environmentally appropriate technologies and resourse saving in high-temperature electrochemical synthesis, deposition of metal coatings on superhard materials, and processing of used cutting and boring tools. In book: ≪Green Industrial Applications of Ionic Liquids≫, R.D.Rogers et al., Eds, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2003, p. 517.

Malyshev VV, Uskova NN (2000) Gaľvanicheskiye pokrytiya karbida molibdena na metallicheskikh, poluprovodnikovykh i dielektricheskikh materialah (Galvanic Coatings of Molybdenum Carbide on Metallic, Semiconductor, and Dielectric Materials), Sverkhtverdye Materialy 2000(3): 73.

Naidich YuV, Lavrinenko IA, Volk GP (1983) Fiziko-khimicheskie osnovy i metody naneseniya metallicheskikh pokrytii na almazy i sozdanie na ikh osnove instrumentov s povyshennymi ekspluatatsionnymi svoistvami (The Physicochemical Basics and the Procedures for the Deposition of Metallic Coatings on Diamond and the Creation of Tools with Improved Operating Properties on this Basis), Kiev: Naukova Dumka: 122-127.

Naumov GV, Ryzhenko VN, Khodakovskii IL (1978) Spravochnik termodinamicheskikh velichin (Reference Book on Thermodynamic Values), Moscow: Atomizdat.

Novikov NV (1987) Fizicheskie svoistva almaza: Spravochnik (Physical Properties of Diamond: Reference Book) Kiev: Naukova Dumka.

Novoselova IA, Malyshev VV, Gab AI, Shapoval VI (2001) Elektrokhimicheskaya metallizatsiya almazov karbidami molibdena i voľframa (Electrochemical Metallization of Diamond by Molybdenum and Tungsten Carbides), Sverkhtverdye Materialy 2001(3): 3.

Shapoval VI, Malyshev VV, Novoselova, IA, Kushkhov KhB (1994) Zh. Prikl. Khim. 67(6): 928-934.

Soloviev VV, Malyshev VV, Gab AI (2005) Fizikokhimicheskoye izucheniye mezhfaznoy granitsy almaz - ionnyi rasplav (Physico-Chemical Studies of the Diamond - Ionic Melt Interface), Poverkhnosť. Rentgenovskiye, Sinkhrotronnye i Neytronnye Issledovaniya 2005(9): 72.

Acta Chimica Slovaca

The Journal of Slovak University of Technology in Bratislava

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 202 180 17
PDF Downloads 119 114 9