Fem Analysis of Proppant Sticking in Rock Cracks

Open access

Abstract

The problem of effective gas extraction from Polish shale rocks is an interesting research subject for scientists. A properly selected proppant, which protects cracks from closing during the fracturing process, inestimably contributes to an increase of extraction. Grains of proppant are transported along with a fracturing medium to reach the deepest regions of the crack. The proper support of the crack provides an easy flow of gas, therefore it is important in terms of extraction efficiency. This paper shows the interactions of a proppant grain with the crack surface in shale rock. FEM analysis was conducted to observe the stress region, which is generated as a result of pressing the grain into the crack surface. A model of a sphere which was pressed into the rock model with constant velocity was applied. The received results of stress depend on material properties and a range of proppant grain pressing.

1 A. Nowakowski, J. Nurkowski, Z. Lizak., “Zależność wyniku testu ściśliwości próbki węgla od rodzaju płynu porowego”, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Vol 14, No. 1-4, , p. 53-62, 2012

2 J. Walaszczyk, L. Florkowska, “Komputerowa symulacja stanu naprężenia w siedztwie wyrobiska górniczego z uwzględnieniem przepływu gazu”. Górnictwo i geoinżynieria. Year 34. Sheet 2. 2010.

3 LS-dyna keyword user's manual volume I LS-dyna r8.0, Livermore Software Technology Corporation (LSTC), 03/23/15 (r:6319).

4 M.L.J Suman, “Contact in LS-Dyna”, M.S. Ramaiah School of Advanced Studies, Bengaluru (pdf file, access 17.03.2017)

5 T. Majcherczyk, P. Małkowski, Z. Niedbalski, “Ocena przemieszcze górotworu wokół wyrobiska korytarzowego z wykorzystaniem parametrów empirycznych”, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Mat. Symp. p. 249-260.

6 www.dynasupport.com (access 27.11.2016).

Archives of Civil Engineering

The Journal of Polish Academy of Sciences

Journal Information


SCImago Journal Rank (SJR): 0.251
Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 0.521

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 242 242 61
PDF Downloads 196 196 47