Assessment of the Validity of Investing in Energy-Efficient Single-Family Construction in Poland - Case Study

Open access

Abstract

The article raised issues related to the design and execution of low-energy objects in Polish conditions. Based on the designed single-family house, adapted to the requirements of the National Fund for Environmental Protection and Water Management (“NF40” standard), the tools to assist investment decisions by investors were shown. An economic analysis and a multi-criteria analysis were performed using AHP method which had provided an answer to the question whether it is worthwhile to bear higher investment costs in order to adjust to the standards of energy-efficient buildings that fulfil a minimal energy consumption's requirements contained in Polish law. In addition, the variant of object that had optimal characteristics due to the different preferences of investors was indicated. This paper includes analysis and observations on the attempts to unify that part of the building sector, which so far is considered to be personalized, and objects in accordance with the corresponding idea are designed as “custom-made”.

1. Baran J. et al., “Technologie zeroemisyjne i energooszczędność – uwarunkowania wdrażania w Polsce”, Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Czaplickiej-Kolarz i Ireneusza Pyki, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2010.

2. Dąbrowski J., “Kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej. Efektywność i opłacalność instalacji”. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, 2009.

3. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, “Przegrody przeźroczyste. Certyfikacja energetyczna stolarki budowlanej”, 2012. Online: www.cieplej.pl (available on 04.2015).

4. Dubas W., “Podstawy budownictwa energooszczędnego”. Przegląd budowlany 5/2006, Warszawa, 2006.

5. Golański M., “Wybór materiałów budowlanych w kontekście efektywności energetycznej i wpływu środowiskowego”. Przegląd budowlany 3: 76-83, Warszawa, 2011.

6. Grygier G., Szyperski P., “Wytyczne dla instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła (systemu rekuperacji) w domach jednorodzinnych”. Stowarzyszenie Polska Wentylacja, Wyd. I, Warszawa, 2011. Online: www.wentylacja.org.pl (available on 04.2015).

7. Instytut Techniki Budowlanej, “Analiza wymagań techniczno-budowlanych dotyczących ochrony cieplnej budynków celem ustalenia minimalnych wymagań w zakresie charakterystyki energetycznej i przedstawienia propozycji zmian zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków-Etap II: opracowanie końcowe”, 2012. Online: www.mir.gov.pl (available on 04.2015).

8. Krajowa Agencja Poszanowania Energii, “Domy energooszczędne. Podręcznik dobrych praktyk”, 2012. Online: www.nfosigw.gov.pl (available on 04.2015).

9. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, “Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 w roku 2011 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014”. Online: http://www.kobize.pl (available on 04.2015).

10. Mętel W., Drobny R., “Informator budownictwa szkieletowego firmy F.P.H.U. DREWDOM-Mętel”, F.P.H.U. DREWDOM-Mętel, Zembrzyce, 2013.

11. Neupauer K., Magiera J., “Analiza sprawności kolektorów słonecznych różnego typu”. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Zeszyt 4, Rok 106, Kraków, 2009.

12. Obstawski P., “Identyfikacja parametryczna w diagnostyce słonecznych instalacji grzewczych”, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2013.

13. Pabianiak P., “Ocena efektywności projektów inwestycyjnych”, E-BizCom, Szczecin, 2012.

14. Podpora E. et al., “Założenia projektowania bryły, elewacji i przegród zewnętrznych budynków w standardzie MBJ2030”, Mostostal Warszawa S.A., 2010.

15. Runkiewicz L., “Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”, Przegląd budowlany 2: 17-23, Warszawa, 2010.

16. Rutkowska G., Przybytkowski M., “Analiza opłacalności ocieplania wybranych budynków jednorodzinnych. Część I”, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska XVII nr 4 (42), Warszawa, 2008.

17. Saaty T.L., “How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process”, European Journal of Operational Research, Vol. 48, 1990.

18. Saaty T.L., Pieniwati K., “Group decision making: Drawing out and reconciling differences”, Pittsburgh: RWS Publications, 2008.

19. San Cristóbal Mateo J.R., “Multi-Criteria Analysis in the Renewable Energy Industry. Green Energy and Technology”, Springer-Verlag London Limited, 2011.

20. Sobotka A., Rolak Z., “Multi-attribute analysis for the eco-energetic assessment of the building life cycle”, Technological and Economic Develeopment of Economy 15 (4): 539-611, 2009.

21. Szewczuk M., “Energooszczędny montaż”, ProfiOkno 1: 18-20, Poznań, 2010.

22. Szczechowiak E., “Wdrażanie budynków niemal zero-energetycznych w Polsce”, Materiały z IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego BUDMA, Poznań, 2013.

23. Ujma A., Wasil A., “Analiza parametrów liniowego mostka cieplnego w wybranym węźle budowlanym”, Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym, Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Bobki, Jarosława Rajczyka, pp 253-259, Częstochowa, 2011.

24. Wnuk R., “Instalacje w domu pasywnym i energooszczędnym”, Przewodnik budowlany, Warszawa, 2007.

25. Zembrowski J. B., “Ocieplenia fundamentów i podłóg na gruncie w budynkach energooszczędnych”, Izolacje 5, Warszawa, 2008.

26. Żurawski J., “Budownictwo zero-lub prawie zeroenergetyczne w warunkach polskich”, Izolacje 9, Warszawa, 2012.

27. Żurawski J., “Proces przygotowania inwestycji energooszczędnych - etapy działania i optymalizacja poszczególnych rozwiązań”, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, Wrocław, 2012. Dostępne na stronie: www.cieplej.pl (dostęp: kwiecień 2015).

28. Żurawski J., “Program dopłat do domów energooszczędnych”, Izolacje 7/8, Warszawa, 2013.

29. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona, Dz. U. UE 2010, L 153/13).

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2008. nr 201, poz. 1240)

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008.201.1239 ze zm.)

32. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 926)

Archives of Civil Engineering

The Journal of Polish Academy of Sciences

Journal Information


SCImago Journal Rank (SJR): 0.251
Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 0.521

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 567 567 112
PDF Downloads 605 605 137